Due Diligence

INNOWACYJNE BADANIE

Due Diligence w GVL Estate

W jakie nieruchomości warto inwestować? Czy inwestycja niesie ze sobą ryzyko, a jeśli tak, to jak je zminimalizować? Jaki jest stan prawny nieruchomości i co oznacza on dla inwestora? Na te wszystkie pytania odpowiada oferowana przez GVL Estate usługa Due Diligence.

Due Diligence to złożony proces, skupiający się na prawnej analizie informacji związanych z daną tematyką. Badanie umożliwia zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestycją pod kątem np. zagrożeń prawnych. Due Diligence można przeprowadzić zarówno w przypadku zakupu nieruchomości, jak i przed zawarciem umowy najmu lub dzierżawy.

zespół firmy GVL
due diligence

Due Diligence dostarcza niezwykle cennych dla inwestora informacji. Badanie obejmuje m.in.:

Dogłębną analizę stanu prawnego nieruchomości i jej dokumentację;
Ustalenie, czy dana nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, jak np. hipoteki;
Dokumentację dotyczącą nieruchomości pod kątem toczących się postępowań administracyjnych;
Badanie ograniczeń związanych z planowaną inwestycją i uwarunkowań planistycznych;
Analizę istniejących umów związanych z korzystaniem z nieruchomości przez osoby trzecie;
Określenie i ocenę ryzyka prawnego związanego z inwestycją;
Opracowanie sposobów na minimalizację ryzyka lub jego całkowitego wyeliminowanie.

Badanie Due Diligence przeprowadzane jest zawsze przez dedykowany konkretnej sprawie zespół specjalistów.

Co jako inwestor zyskujesz dzięki Due Diligence?

Pełną analizę opłacalności inwestycji;
Wsparcie przy podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych;
Weryfikację rzetelności wyceny nieruchomości;
Dogłębną wiedzę z zakresu rynku nieruchomości, którą możesz wykorzystać w poszukiwaniu innych inwestycji;
Wyniki Due Diligence to silny argument w negocjacjach warunków sprzedaży nieruchomości.
gvl-estate_due-diligence

Rodzaje Due Diligence

Możemy wyróżnić kilka rodzajów badania Due Diligence. W GVL Estate skupiamy się na dwóch rodzajach procesu, najbardziej istotnych z punktu widzenia inwestora. Są to:

Due Diligence prawny, obejmujący m.in.

Analizę wszystkich dokumentów związanych z nieruchomością;
Wizję lokalną;
Sprawdzenie uwarunkowań planistycznych;
Analizę wierzytelności i długów;
Sprawdzenie księgi wieczystej;
Analizę istniejących umów związanych z korzystaniem z nieruchomości przez osoby trzecie (lokatorzy).

Due Diligence techniczny, obejmujący m.in.

Analizę stanu budynku;
Konsultacje z uprawnionymi branżystami (inżynierzy / geodeci / renowatorzy, etc.);
Analizę poziomu rentowności inwestycji w nieruchomości;
Określenie ryzyka inwestycji oraz sposób na jego zminimalizowanie;
Ekspertyzy geotechniczne i geologiczne;
Ocenę ryzyka finansowego dla inwestycji;
Oszacowanie kosztów wykonania robót naprawczych.

Due Diligence biznesowy, obejmujący m.in.

Research planowanych w okolicy inwestycji, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości rynkowej nieruchomości;
Analizę prognoz finansowych (analiza przyjętych założeń do projekcji finansowych);
Ocenę wartości rynkowej nieruchomości przed i po jej przystosowaniu przez GVL Estate;
Analizę planu projektowego mającego na celu zmaksymalizowanie zysków z nieruchomości;
Analizę rentowności nieruchomości (struktura i dynamika rachunku zysków i strat).

Nieruchomość niczym lokata w banku?
Sprawdź naszą ofertę!